SWITEL BF 400 MILK POWDER MIXER WITH BRUSH

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Åéäéêü ìßîåñ ìå âïýñôóá ãéá ìðéìðåñü.

- 2 åîáñôÞìáôá, ìßîåñ êáé âïýñôóá êáèáñéóìïý
- ÊáôÜëëçëï ãéá ìðéìðåñü 125/250ml
- Ëåéôïõñãåß ìå 2 ìðáôáñßåò ÁÁ

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €