CMP-ANT DUAL 10 INDOOR ANT.6db

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Åóùôåñéêïý ÷þñïõ êåñáßá äéêôýïõ WiFi 6dbi. Éäáíéêü ãéá äßêôõá óå óõ÷íüôçôåò 2.4GHz êáé 5.2GHz. ÁõîÞóôå ôçí éó÷ý ôïõ áóýñìáôïõ óÞìáôïò ôïõ modem, router Þ ôçò êÜñôáò WLAN ìÝ÷ñé 6 dBi. Ç êåñáßá ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óå ïðïéáäÞðïôå êáôåýèõíóç.

×áñáêôçñéóôéêÜ:
- ¸õñïò óõ÷íïôÞôùí: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz êáé 5,15 GHz ~ 5,35 GHz
- Áêôéíïâïëßá: omni-directional
- Gain (peak): 6 dBi
- ÌÞêïò êáëùäßïõ: 80 cm
- Âýóìá: SMA

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €