GMCR-20S (SILVER) MOUSE PAD

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Mousepad ChatRoom Áóçìß.
Ôï åëêõóôéêü êáé ìïíôÝñíï G-Cube Mouse PAD ðáñÝ÷åé ôÝëåéá éóïññïðßá ìåôáîý ôçò ôñéâÞò êáé ôçò ïëßóèçóçò ãéá üëá ôá ðïíôßêéá ball, ïðôéêÜ êáé ëÝéæåñ ìå ìïíáäéêü áíôéóôáôéêü, áíèåêôéêü & ìïíôÝñíï ó÷åäéáóìü.

- Ôï ìïíáäéêü õëéêü ôçò åðéöÜíåéáò ðáñÝ÷åé ôÝëåéá éóïññïðßá ìåôáîý ôçò ôñéâÞò êáé ôçò ïëßóèçóçò
- Ëáóôé÷Ýíéá âÜóç
- Áíôéóôáôéêüò, áíèåêôéêüò & ìïíôÝñíïò ó÷åäéáóìüò
- Óõìâáôü ìå üëïõò ôïõò ôýðïõò ðïíôéêéþí: Ball, ëÝéæåñ êáé ïðôéêÜ
- ÄéáóôÜóåéò: 184 x 235 mm

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €