70348/20.00m CLICK CASUAL HDMI ÁÑÓ. - DVI-D DUAL ÁÑÓ.

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Êáëþäéï Clicktronic HDMI áñó. - DVI-D Dual áñó., ôçò óåéñÜò "Casual"

- ÌÞêïò: 20.00m
- Åßäïò: HC-270
- Óõóêåõáóßá: Êïõôß ìå äõíáôüôçôá íá êñåìáóôåß

Datasheet ad_mini.gif

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €