70427/10.00m CLICK CASUAL 3 ÷ RCA ÁÑÓ. - 3 ÷ RCA ÁÑÓ.

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Êáëþäéï åéêüíáò (RGB) Clicktronic 3x RCA áñó. - 3x RCA áñó., ôçò óåéñÜò "Casual"

- ÌÞêïò: 10.00m
- Åßäïò: HC-400
- Óõóêåõáóßá: Êïõôß ìå äõíáôüôçôá íá êñåìáóôåß

Datasheet ad_mini.gif

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €