MELICONI CLICK 200 TV BRACKET 26'-32'

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Åðéôïß÷éá âÜóç óôÞñéîçò ãéá ôçëåïñÜóåéò LED/LCD áðü 26" Ýùò 32".

Ç âÜóç CLICK 200 áíÞêåé óôç óåéñÜ CLICK ôçò Meliconi êáé Ý÷åé ó÷åäéáóôåß ãéá ãñÞãïñç êáé åýêïëç åãêáôÜóôáóç üëùí ôùí ôçëåïñÜóåùí ìå VESA 100 - 200. Ôï óýóôçìá óôÞñéîçò CLICK, óáò åðéôñÝðåé íá ðñïóáñìüóåôå ôçí ôçëåüñáóç óáò áêüìá êáé áöïý ôçí åãêáôáóôÞóåôå.

×áñáêôçñéóôéêÜ:
- Óõìâáôü ìÝãåèïò ïèüíçò: 26" - 32"
- VESA (mm): 100 - 200
- ÌÝãéóôï âÜñïò ôçëåüñáóçò: 35 kg
- Áðüóôáóç áðü ôïí ôïß÷ï: 15 mm
- ×ñþìá: Ìáýñï
- Made in Italy

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €