CS2 STYLA 100 APPLE DOCK STYLUS

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
ÅéäéêÞ ãñáößäá ãéá ôáìðëÝôåò áöÞò Apple.

- Åýêïëç áðïèÞêåõóç åðÜíù óå iPhone Þ iPad ÷Üñç óýíäåóç 30-pin.
- Ãéá Ýëåã÷ï ôçò ïèüíçò áöÞò ìå Üíåóç êáé áêñßâåéá, ÷ùñßò äá÷ôõëéÝò êáé áðïôõðþìáôá
- Õëéêü: ðëáóôéêü
- ÓõìðåñéëáìâÜíïíôáé 2 ãñáößäåò

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €