KINZO 71918 HAMMER TRACKER 6-14mm

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Εξαντλημένο
Åñãïíïìéêü óõññáðôéêü êñïýóçò, ãéá ìåôáëëéêïýò óõíäåôÞñåò 6-14mm

×áñáêôçñéóôéêÜ:
- ÐåñéëáìâÜíïíôáé ìåôáëëéêïß óõíäåôÞñåò: 200 x 5 ôåì.

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €

Τιμή 0,00 €